Brno Kohoutovice, Sacrum

Diplomky 2020 - Zvláštní cena společnosti Heluz

Autor: Jan Urbášek

Škola: VUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Josef Kiszka

Práce se zabývá návrhem objektu římskokatolického kostela vč. přidružených provozních funkcí v Brně Kohoutovicích a jeho napojením na složitý urbanistický kontext na pomezí zástavby vesnického charakteru a sídliště.
Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První je analytická část systému, kde jsou podrobněji vyhodnoceny jeho jednotlivé elementy i systém jako celek. Na ni navazuje systémová koncepce, která řeší strukturu z pohledu širších vztahů a vytyčuje její dlouhodobé cíle. Snaží se při tom využít silné stránky a kvality popsané v analytické části. Poslední částí je pak samotný návrh kostela jako lokální rekultivace území se zaměřením na jeho urbanistické vztahy, architektonické a dispoziční řešení a práci s detailem. Současně se práce zamýšlí nad samotnou liturgií, liturgickým procesem a podobou jeho propsání do výsledné formy.

vizualizace: pohled z náměstí
vizualizace: transept
vizualizace: vstupní portál
vizualizace: hlavní loď
vizualizace: kůr
vizualizace: chodba pastoračního centra
vizualizace: multifunkční sál