Možnosti krajinářského řešení velkého vodního díla Vlachovice

Diplomky 2020 - 3. cena ČKA

Autor: Veronika Chalupová

Škola: MENDELU - Zahradnická fakulta

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Diplomová práce se snaží postihnout problematiku velkých vodních nádrží z pohledu krajinářské architektury. Předmětem studia se stalo hodnocení vlivů vodních děl na krajinu a požadavky na zakládání břehových a doprovodných porostů.
Na konkrétním příkladu plánované nádrže Vlachovice je uskutečněn krajinářský rozbor z hlediska přírodních podmínek, historického a současného využití krajiny. Jsou identifikovány hodnoty přírodní, kulturně historické a estetické. Následně je vyhodnocen vliv plánovaného vodního díla na krajinu. Na základě získaných poznatků jsou stanoveny východiska pro návrh.
Návrhem je koncepce se základními principy uspořádání území po vybudování vodního díla Vlachovice. Zohledňuje přitom ochranu krajinných hodnot. Návrh také nabízí univerzální přístup aplikovatelný nejen při budování přehrady, nýbrž při celkové regeneraci krajiny a její adaptaci na klimatickou změnu. Jde o návrh vodního režimu s celou řadou opatření v krajině. V detailu pak zpracovává možnosti krajinářského řešení doprovodných a břehových porostů.
Diskuze otevírá otázky mezioborové spolupráce při procesu plánovaní přehrad, role krajinářské architektury v tomto procesu, a mají-li přehrady budoucnost.

Plánované vodní dílo Vlachovice z vrcholu Vysokého Pole
Možnosti řešení horních konců vzdutí nádrže
Poloostrov Vlachovy Lhoty s břehovou a doprovodnou vegetací
Revitalizace Vláry nad přehradou
Revitalizace Vláry nad přehradou
Pobřežní molo s loďkami jako vhodná forma rekreace
Nová budova Podelhotského mlýna jako informační a vzdělávací centrum
Říční ostrovy pod hrází