Praha 10 – Trash

Diplomky 2020 - 1. cena ČKA

Autor: Jakub Wiesner

Škola: UMPRUM

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Kroupa

Posouvající se hranice města občas zapomenou, vznikají místa uvnitř urbanismu, která se v něm odmítají rozpustit; jejich forma je držená tahy dopravní infrastruktury a vlastním podivným charakterem. Oblast mezi kolejišti, vlakovými seřadišti a odstavnými nádražími; kolonie Slatiny a Trnkov, Bohdalecký kopec, Teplárna Michle a fragmenty městské civilizace rozeseté někde mezi nimi.

Původně periferní území, které se s rozvojem města okolo (resp. standardizovaného urbanismu v jeho historických proměnách), ocitá blízko centra města / a obklopené městem. Ve stejnou chvíli jde o území se špatnou prostupností, 90 % zástavby je v běžných měřítkách „trash,“ ať už z hlediska stavebního, funkčního nebo urbanistického. V současnosti tak vzniká tlak na rozvoj (zdevelopování) tohoto území. Touha po developmentu je pochopitelná, místo je potřeba posunout do současnosti, je v pořádku aktivovat jeho potenciál. Nesouhlasím však se způsobem, jakým se tak pravděpodobně má stát – tj. přejetí blokovou zástavbou, vize (maximálního) zastavění, normalizace.

Diplomová práce se zabývá specifickou částí Prahy, špinavou a komplikovanou a zároveň nesoucí kvality, které jsou jí vlastní. Práce hledá řešení v urbánním měřítku skrze vytváření rámců, které umožňují určitou úroveň spontaneity. Tyto rámce mohou mít podobu infrastruktury, souboru pravidel nebo konkrétního architektonického nebo krajinného zásahu. Práce vzniká v opozici / a jako alternativa k převládajícímu přístupu k vytváření současného města u nás (návrat k blokové zástavbě 19. stol.), který je nekriticky aplikován na různorodá prostředí a je automaticky přijímán jako jediné správné řešení.

lokalizace v Praze
ortofoto
příklad existující urbanistické studie
Mokřad
Slatiny – regulace
Slatiny – infrastrukturní rámec / kanalizace
Slatiny – infrastrukturní rámec / další vrstvy
Intermezzo
Reajuste – Úpatí Bohdaleckého kopce
zeleň + urbanistická figura
Re-industrializace
Stezka