Cloud-scape

Diplomky 2022 - Cena Kaplicky Internship

Autor: Eva Kvaššayová

Škola: UMPRUM

Vedoucí práce: prof. akad. arch. Imrich Vaško

Zařazeno do soutěže o cenu Kaplicky Internship

V súčasnom post-digitálnom architektonickom diskurze sa metóda zobrazovania modelov prostredníctvom pointcloudov – zhlukov miliónov pixelov, zachytených skenerom, stáva impulzom na spochybnenie a prehodnotenie relevantnosti konvenčných reprezentácií architektúry a predpokladá sa, že s vývojom technológií a so silnejúcou dostupnosťou týchto dát bude potenciál mračien bodov narastať.
Pointcloud je schopný širokou škálou algoritmov - registrovaním, filtrovaním, segmentovaním, výpočtom a porovnávaním charakteristických vlastností foriem modifikovať informácie, ktoré so sebou nesie a narozdiel od tradičných spôsobov reprezentácie priestoru môže ponúknuť viacero možností, ako významnosť jeho jednotlivých zložiek interpretovať – a teda zohľadňovať aj tie (v dnešnom vnímaní) vedľajšie - poché, entourage alebo matériu objektov. Krajinu, architektúru a objekty stavia na rovnocennú úroveň, vďaka čomu sa stáva dôslednejším nástrojom stvárňovania prostredia, než zaužívané zobrazovanie pomocou čiar.
S dôrazom na vzájomné prepletenie virtuálneho s hmatateľným je cieľom práce overiť metódy videnia skrz 3D skener,fotogrametriu a film v kontexte, prepájajúcom prírodu, klímu a architektúru a na základe kritickej tézy tieto postupy použiť pre re-imagináciu vysokohorskej krajiny prostredníctvom mračien bodov ako médiom pre vizualizovanie a testovanie nových priestorových konfigurácií architektonicky charakteristických prvkov Vysokých Tatier – ich preusporadúvaním a rozvíjaním do nových foriem a ponúknuť nepreskúmané možnosti scenárov vývoja skalnatého horského prostredia. V praktickej časti diplomovej práce bola ako miesto testovania navrhovacích metód prostredníctvom fotogrametrie a point cloudov zvolená medzistanica lanovej dráhy Štart od architekta Dušana Jurkoviča.

Výhliadka levitujúca ponad bývalou medzistanicou Štart lanovej dráhy od Dušana Jurkoviča
Fyzický model - rez stanicou lanovky a novo-navrhovanou strechou (3D tlač, fréza, laser)
Invertovaná krajina v umelo vytvorenej „jaskyni“, ktorá umožňuje pobyt v otvorenej štruktúre stavby, ale zároveň poskytuje potrebné útočisko v nehostinnom horskom prostredí
Výhliadka dovoľuje návštevníkovi pohodlne nastúpiť zo severnej strany medzistanice a pokračovať po osi budovy na opačný koniec, ktorý sa otvára nádhernej horskej scenérii.
Pohľad na stavbu z lyžiarskeho svahu