Konverzia mestského bloku v Ľubľani

Diplomky 2022 - 1. cena ČKA

Autor: Tatiana Uhríková

Škola: VUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. Vítězslav Nový

„V momente, kedy dôjde k pomenovaniu určitého
priestoru, priestor získa význam a stáva sa miestom. Miesto môže vzniknúť skrz transformáciu priestoru, ktorému bol daný zmysel.”
Marc Augé
Návrh urbanisticko - architektonickej štúdie vnútrobloku slúži ako ideový koncept rekonverzie historického mestského bloku Ľubľane a zároveň ponúka možné odpovede na problematiku zahusťovania centier miest, využitia vágnych mestských priestorov, ktoré stratili svoj význam. Prvá časť návrhu sa
zaoberá riešením mikrourbanizmu vnútrobloku, ktorý v súčasnosti prechádza mnohými stavebnými úpravami, ktoré ale nakoniec viedli k degradácii prostredia. Návrh urbanizmu reaguje na živelnosť mestského organizmu a má za úlohu vytvoriť prirodzené prostredie, ktoré je schopné stať sa súčasťou lokality bez narušenia jej pôvodnej integrity a charakteru. Druhá časť návrhu predstavuje architektonickú štúdiu Kultúrneho centra s divadelnou scénou, ktorého idea a koncept vznikli ako výsledok úvah o zahusťovaní mesta, za účelom priniesť nové kvality a nový impulz života. Rovnako uplatňuje aj poznatky z diela Christophera Alexandra a jeho Jazyka vzorov, ktorý slúžil ako teoretický základ a veľký zdroj inšpirácie. Analytická časť a proces práce prirodzene vyústili do programu kultúrneho centra a divadla, ako vhodného a chýbajúceho prvku mesta, ktorý vytvorí silné centrum aktivity naprieč rozličnými vekovými skupinami a komunitou. Organizácia hmotovej štruktúry a rozdelenie programu odpovedá na otázky urbanizmu, konkrétnych predstáv o fungovaní lokality, kvality prostredia a vytvárania pozitívnej geometrie verejného priestoru. Funkčná náplň v centre odzrkadľuje myšlienku zahusťovania v rámci organizácie priestoru a vytvára organizmus mesta v meste. Termín zahusťovania nie je myslený primárne ako zahusťovanie formálne, ale obsahové, ktoré prináša množstvo nových, rôznorodých aktivít do riešeného územia.

skica - titulný obrázok
ideové skice
výber z teoretickej časti práce
koncept
skica - The Pattern Language
vizualizácia - Experimentálne divadlo
vizualizácia - Kultúrne centrum
vizualizácie projektu
urbanizmus bloku
pôdorysy 1-2 np.
pôdorysy 3-4 np.
dokumentácia