Po těžbě

Diplomky 2022 - Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a ochodu

Autor: Nela Vicanová

Škola: VUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.

Práce se zabývá výzkumem krajiny spojené s těžbou černého uhlí na území Karvinska. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve, která utrpěla antropogenní devastaci způsobenou těžbou suroviny, se potýká s problémy souvisejícími s nestabilitou terénu. Zásadní jsou získaná data, která určují tematickou polohu, investigativní a analytický rámec projektu. Pomocí klíčových dat se formulují stěžejní otázky a rizika. Výzkum přesahuje do geologických a krajinných témat, což je určující pro přehodnocení architektonické praxe v takto nestabilních podmínkách. Cílem výzkumného projektu je navrhnout novou, utopickou vrstvu stávající krajiny.

Nová, navrhovaná krajina vytváří trasy pro inverzní turistiku, která funguje v jiných výškách, než jsme zvyklí z horské turistiky. Tak, jako vznikaly odvalové haldy s hlušinou, která se nahromadila v průběhu těžby jako zbytkový materiál, mohou teď a v budoucnu vznikat umělé kopce a umělé vykopávky terénu. Důvodem vykopávek je exponovat důlní činnost a ukázat situaci, která se odehrávala pod zemským povrchem země a také naším horizontem vidění. Důvodem vykopávek je pak tuto situaci kriticky poznat a změnit. Pod Ostravskem a Karvinskem je pohřbené karbonské pohoří a jeho vrcholy jsou uloženy pod terénem v dosažitelné vzdálenosti pro člověka. Po skončení usazování miliardu let starých sedimentů se celá uhelná pánev stlačila a vyzdvihla takto vysoko. Takto rozsáhlých ucelených uhelných odkryvů v Evropě moc není. Můžeme z této umělé exkavace vyčíst sedimenty staré více než 300 miliónů let. Vykopávky by exponovaly také uhelné sloje, pokud tam ještě nějaké zůstaly nevydolované. Vykopaná vrstva starého světa fosilních paliv představuje kulturně–⁠⁠⁠antropologickou vrstvu: vykopávku. Dává návštěvníkům šanci vidět a pochopit hornickou historii a prostor šachet nejen skrze návštěvu dolu, ale skrze krajinné změny a pohyb po novém „zemském povrchu“.

Reziduum po těžbě – Šikmý kostel sv. Petra z Karviné, který se vlivem hlubinné těžby propadl o 37 metrů
Stezka pohornickou krajinou – dovoluje poznání historie těžby, přítomnost klesání a propadů a zároveň výhled do budoucnosti tohoto území
Mapa prognózy těžebních poklesů v časovém horizontu cca 10 let – nejtmavší místa na mapě predikují pokles uvedený v cm
Cardo a decumanus Karvinska – Kooridnační situace naznačuje budoucnost osídlení (až se terén uklidní) pomocí navržených stezek, které zatím probíhají zájmovými místy edukační trasy
Archivní mapa Karvinska z roku 1947, na které je ještě původní hornické osídlení okolí dolu Gabriela
Současná mapa Karvinska, kde zbyla pouze dvě hlavní rezidua – kostel sv. Petra a důl Gabriela
Axonometrie návrhu – skoro celé Karvinsko je zobrazeno pomocí dlaždic a místa terénních zásahů jsou abstraktně povytažena na stávající terén, na bocích dlaždic jsou zobrazeny geologické řezy
Záměrně zvolené velké měřítko projektu je odrazem velmi rozsáhlého dopadu těžby na území
Diagramatická mapa zájmových bodů, povětšinou zaniklých kdysi významných míst
Přehledná mapa černouhelných dolů Ostravsko – Karvinského revíru