Zahuštění zástavby za kostelem sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

Diplomky 2022 - 2. cena ČKA

Autor: Anna Laubová

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

Město Velké Meziříčí v kraji Vysočina se rozkládá na soutoku dvou řek, Oslavy a Balinky. V rámci přediplomní studie bylo řešeno centrum města, které od 14.století obepínaly kamenné hradby. Výsledkem studie bylo určení sedmi lokalit s možným potenciálem pro další vývoj.
Samotný diplomní projekt se věnuje území mezi ulicemi Kostelní, Novosady, U Bašty a Komenského. Pro oblast s kostelem svatého Kříže, přes kterou protéká dnes zatrubněný městský náhon, je typický její líc a rub – západní část je velmi kompaktní, je součástí památkové zóny a východní, velmi nesourodá oblast s nevhodnými solitéry a často dočasnými objekty.
Práce je rozdělena do čtyř samostatných kapitol. První kapitolou je zpracování územní studie a regulačními prvky. Cílem studie je zachování a ochrana památkové podstaty a struktury území formou zahuštění objekty s vhodnou hmotou a funkcí do daného území. Grafická a textová část určuje další postup pro stávající objekty, navrhuje novou parcelaci, odkrývá náhon v celé své délce a stanovuje systém pěší prostupnosti územím. Následuje prostorová regulace s textovým doplněním vhodných materiálů a funkční regulace.
Druhá kapitola návrhu se věnuje obnovení městského náhonu. Ten je obnoven po celé své délce, lemuje zadní konce parcel a vytváří atraktivní prostředí pro procházku. Vede z nového náměstí v ulici Kostelní přes celé území až k veřejné zahradě u kostela. Začátek i konec trasy je doplněn dalším vodním prvkem – kašnou.
Třetí a čtvrtou částí návrhu je doplnění území o novostavbu penzionu s pivnicí a základní uměleckou školu. Obě budovy respektují okolní ráz, jsou malé až střední velikosti, mají šikmou střechu a přiléhají k upravenému veřejnému prostranství. Budova penzionu se otáčí do ulice Kostelní i Novosady a do vnitrobloku se otevírá z pivnice na malý dvorek. Jednoduchá figura školy je umístěna v zahradě pro venkovní plenér či konání vernisáží.

Penzion s pivnicí do ulice Kostelní
Vstup do pivnice
Interiér pivnice
Veřejný dvorek s náhonem
Obnovený městský náhon
Základní umělecká škola
Interiér hudební učebny
Veřejná zahrada u kostela