Koncepce krajinářského řešení revitalizace úseku horního povodí Lužické Nisy

Diplomky 2023 - 2. cena ČKA

Autor: Ruby Pavoučková

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Zařazeno do soutěže o cenu Kaplicky Internship

Diplomová práce se zabývá koncepcí revitalizace prostoru vybraného dílčího povodí Lužické Nisy, který se nachází v horní části jejího povodí. Vybraný prostor leží mezi hustě zastavěným Libercem a Jabloncem a má vysoké povodňové riziko. Přes obecnou analýzu přírodních podmínek celého horního povodí a analýzu proměn kulturní krajiny údolí Lužické Nisy od pramene po Liberec se práce dostává ke zmapování současného stavu vodních toků a navazující kulturní krajiny. Na základě této analýzy je dále vytvořena koncepce krajinářského řešení revitalizace této krajiny. Koncepce je strukturována od zastřešující vize, cílů a principů rozvoje povodí, přes strategie a nástroje revitalizace vodních toků, vodního prostředí a revitalizace retenčních schopností příměstské zemědělské krajiny až po příklady ideových revitalizací vybraných částí říční a potoční krajiny a navazující zemědělské krajiny.

Koncepce území - Vize "Křišťálové údolí Lužické Nisy".
Historické porovnání vodního režimu - 1843 vs. 2022.
Mapa hypsometrie a záplavových zón.
Vlevo: Mapa kolize intravilán vs. záplavové zóny. Vpravo: Rozsah lesních porostů v rámci dílčího úseku povodí a v navazující krajině.
Vize - Křišťálové údolí Lužické Nisy.
Principy koncepce - Fungování ekosystémů, odolnost krajiny a sídel, generování hodnot.
Principy koncepce - Funkční a prostupný prostor povodí.
Strategie revitalizace vodních toků a vodního prostředí.
Nástroje zlepšení ekologie vodních toků, údolních niv a malých vodních nádrží.
Nástroje zlepšení protipovodňové ochrany území - kombinace technických a přírodě blízkých přístupů.
Nástroje zlepšení propojení vodního prostředí s veřejným prostorem sídel.
Příklady možných revitalizací: 1/ Povodňový park Lužické Nisy (dole). 2/ Prosečské průlety, aleje a meze (vlevo). 3/ Lesní potoky a vodní prostředí (vpravo).
Příklady možných revitalizací: 4/ Park potoků.
Příklady možných revitalizací: 5/ Prosečské umělé mokřady a potoky mezi pastvinami.
Příklady možných revitalizací: 6/ Kunratické rybníky a okolní krajina.