Urbanistická studie Praha - Písnice

Diplomky 2023 - Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a ochodu

Autor: Lenka Houserová

Škola: ČVUT - Fakulta stavební

Vedoucí práce: doc. Ing.arch. Ivan Kaplan

Tématem diplomové práce je zpracování územní studie lokality Praha Písnice. Jedná se o lokalitu plánované konečné stanice metra D - Depo Písnice. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, na předdiplomovou část, která řeší komplexně urbanistický návrh celého území, a část diplomovou, která se zabývá veřejným prostranstvím vybrané části území a architekturou nově navržených přilehlých objektů. V předdiplomové části je řešeno nezastavěné území Písnice, které se rozléhá od konce stávající zástavby rodinných domů směrem na východ. Řešené území je ukončeno místem plánované konečné stanice metra D - Depo Písnice. Řešené území je ve východní části přeťato vedením nefunkčního biokoridoru ÚSES. Diplomový projekt se zabývá celkovým návrhem veřejného prostranství centrálního náměstí lokality. Řeší také funkční využití souborů budov a vytváří tak návrh hlavního veřejného prostoru, které směřuje směrem na východ ke stanici metra a směrem na západ do nové i stávající zástavby.

Urbanistická studie Praha-Písnice
Situace veřejného prostranství
Axonometrie
Axonometrie
Městská třída podél bytových domů - jih
Městská třída podél bytových domů - jih
Městská třída podél bytových domů - sever a hřiště pro míčové sporty
Hřiště pro míčové sporty
Městská třída podél bytových domů - sever
Prostranství mezi bytovými domy - sever
Dětské hřiště - pískoviště s dřevěnými domečky
Dětské hřiště - malované herní prvky pro rozvoj dětské fantazie
Vodní prvek s tryskami obklopený zelení
Multifunkční amfiteátr
Dominanta území - hodinová věž
Vstup do území od stanice metra
Prostranství mezi bytovými domy - sever
Volnočasový prostor u mostu přes ÚSES
Situace celé lokality předdiplomové a diplomové části