Obnova sídel Šluknovského výběžku

Diplomky 2021 - Zvláštní cena Českých center

Autor: Sára Roeselová

Škola: ČVUT - Fakulta architektury

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov

Práce navazuje na analýzu deseti obcí Šluknovského
výběžku, z nichž tři vybírá a rozpracovává formou revizí územních plánů, krajinných zásahů, urbanistických studií a prací
s jednotlivými budovami a detaily veřejných prostranství.
Práce je průřezem témat relevantních pro malá sídla severočeského pohraničí ve snaze o obnovu a posílení jejich center při zachování jejich specifického charakteru.
Lobendava zastupuje měřítko územního plánování a obnovy krajinných prvků. Současný intravilán obce je z více než 90 % vyprázdněn, návrh se tak věnuje revizi územního plánu a zpevnění centra obce. Pevné centrum umožní ponechat stávající rozvolnění zbylé zástavby, což odpovídá dnešnímu silně rekreačnímu charakteru sídla.
Krajinnými prvky je obec zcela protkána, práce s touto složkou tak nelze v návrhu opomíjet. Právě důsledné zasazení a ukotvení návsi do krajinných souvislostí je jedním ze specifik návrhu.
V rámci diplomové práce je Velký Šenov obcí s nejsilněji urbanizovaným prostředím. Cílem návrhu je celková urbanistická obnova centrální části města. Ta se skládá z nového náměstí, obnovy historické návsi a z návrhu revitalizace chátrajícího průmyslového areálu, což je palčivým problémem nejedné příhraniční obce.
Tyto tři lokality jsou doplněny revitalizací linie potoka zvyšující obytnou kvalitu centra města. Potok a jeho využití v tvorbě příjemného pobytového prostředí je také tématem většiny obcí Šluknovska.
Třetí obec se zaměřuje na jednotlivé budovy stěžejní pro fungování sídelních center, resp. návsí. V katastru Starých Křečan je takovou budovou bývalá sokolovna a restaurace. Obnova celé návsi je pak součástí návrhu. V Brtníkách je navržen památník v místě zaniklého kostela sv. Martina jako nová výšková dominanta, která je pro místní vesnice charakteristická a v Brtníkách znatelně chybí. Památník upomínající na zmizelou historii Šluknovského výběžku celou práci uzavírá.

Obnova vybraných tří sídel Šluknovského výběžku - Lobendavy, Velkého Šenova a Starých Křečan
Návrh obnovy centra obce Lobendavy - náves, krajinné prvky a první etapa zastavitelných ploch dle revize územního plánu
Zasazení navrhované návsi do krajiny obnovou krajinných prvků - sadu, alejí a stromořadí i solitérů
Celková axonometrie centrální části města Velký Šenov
Nová obytná lokalita v místě chátrajícího průmyslového areálu ve Velkém Šenově
Návrhová situace náměstí ve Velkém Šenově
Obnova historické návsi ve Velkém Šenově
Zákres nové obytné lokality v místě brownfieldu ve Velkém Šenově
Revitalizace potoka ve Velkém Šenově
Zákres navrhovaného památníku v místě zaniklého kostela sv. Martina v Brtníkách, obci ležící na hraně NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce
Axonometrie památníku v Brtníkách
Axonometrie návsi ve Starých Křečanech s rekonstruovanou budovou sokolovny a restaurace